Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Thứ sáu, 17/04/2020, 20:51 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định

01

Bản chính

2

Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh

01

Bản chính

3

Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó*

01

Bản sao

4

Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

01

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

01

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh

01

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đăng ký khai sinh cư trú.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp cần xác minh, thì thời hạn không quá 13 ngày làm việc.

- 5.000 đồng/trường hợp.

- Miễn lệ phí đối với trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia đình có công với cách mạng.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Trường hợp không cần phải kiểm tra, xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Theo mục 1

BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01)

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM2).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản BM03.

B2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày làm việc

- Theo mục I

- BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

- Theo Mục I

- BM 01;

- Hồ sơ trình

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo dự thảo bản chính Giấy khai sinh.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B4

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh.

B5

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B6

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được đóng dấu

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

Trả kết quả theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh

- Thống kê, theo dõi.

 

2. Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại nơi đăng ký khai sinh trước đây

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Theo mục 1

BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản BM03.

B2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

- Theo mục I

- BM 01

Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ

B3

 

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

- BM 01

- Theo Mục I

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Dự thảo văn bản đề nghị nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch, trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B4

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn bản đề nghị nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch.

B5

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- Văn bản xác minh thông tin

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển văn bản đề nghị xác minh thông tin đến Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

B6

Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

 

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời xác minh thông tin

- Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và tr li bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch gửi về Ủy ban nhân dân phường xã yêu cầu xác minh.

B7

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi người đăng ký khai sinh cư trú

Công chức

tư pháp - hộ tịch

03 ngày làm việc

- BM 01

- Theo mục I

- Hồ sơ trình

- Tiếp nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh trước đây; in dự thảo bản chính Giấy khai sinh và trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B8

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh.

B9

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B10

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được đóng dấu

- Vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Chuyển kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B11

Trả

kết quả lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 24.doc
Số lượng lượt xem: 91