Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Thứ sáu, 17/04/2020, 20:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng

01

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (nơi đang lưu trữ hợp đồng, giao dịch)

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ

2.000 đồng/ trang. Từ trang thứ 3 trở lên thì 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung

công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức đã tham gia hợp đồng giao dịch trước đây; người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Theo mục I, BM 01,

BM 02,

BM 03

- Kiểm tra thành phần hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu BM 01(đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ); thực hiện tiếp B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM 02, hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM 03.

 

B3

 

Xứ lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

02 giờ làm việc

Hồ sơ

tiếp nhận

  • Tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ.
  • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính theo mẫu quy định,
  • Lấy số vào sổ lưu chứng thực theo quy định.
  • Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký.

B4

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 giờ làm việc

Hồ sơ trình ký

Xem xét hồ sơ và ký duyệt bản sao cần chứng thực.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết,

 

- Đóng dấu.

- Thu phí theo quy định

- Trả hồ sơ cho cá nhân, có yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 10.doc
Số lượng lượt xem: 83