title

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ BẦU TRƯỞNG KHU PHỐ, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ ba, 20/10/2020, 07:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

 

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ BẦU TRƯỞNG KHU PHỐ

NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

Vị trí ứng cử

Tóm tắt tiểu sử

1

Lê Văn Nào

Trưởng Khu phố 1

2

Đoàn Quang Nam

Trưởng Khu phố 2

3

Võ Văn Quang

Trưởng Khu phố 3

4

Nguyễn Thị Thu Lan

Trưởng Khu phố 4

 

* VĂN BẢN CHỈ ĐẠO:  

Số lượng lượt xem: 617