Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19
Thứ sáu, 29/05/2020, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Việc làm
Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm tiếp nhận

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực Việc làm

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân cấp xã

- 02 ngày làm việc tại Chi cục Thuế

- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19.

- Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

I. Điều chỉnh bước 4 và bước 5 Trình tự thực hiện như sau:

Trong thời hạn 05 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Cơ quan giải quyết

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

III. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

Tài liệu đính kèm:
Số lượng lượt xem: 242