title

Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Thứ năm, 23/04/2020, 06:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 9 tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm trên địa bàn 9;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020;

Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trong năm 2020, với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Mục tiêu:

a) Tập trung, quyết tâm thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu năm 2020 hoàn thành tốt các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính, xây dựng hình ảnh chính quyền phường phục vụ, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại gắn với chủ đề năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

b) Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Đẩy công tác tuyên truyền nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách văn hóa ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức,; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và xã hội; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng. Phát huy sự sáng tạo, cải tiến trong cải cách hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dân.

c) Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, Nhân dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai hiệu quả hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến nâng cao tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị.

d) Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, từng bước khắc phục các khó khăn, bất cập, tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân và doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu hành chính có liên quan, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của phường.

2. Yêu cầu:

a) Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức về công tác cải cách hành chính, lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ quan.

b) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường.

c) Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới việc soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

d) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

đ) Tuyên truyền về cải cách hành chính phải góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cán bộ, công chức, Nhân dân, doanh nghiệp để từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị thông minh.

e) Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể

- Tỷ lệ khi giải quyết TTHC: trên 95%;

- Lĩnh vực nhà đất đạt 98% trở lên.

- Các lĩnh vực còn lại: đạt 100%;

- 100% Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường thực hiện công khai mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC.

- Cố gắng phấn đấu số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: trên 30%

- Cố gắng hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: trên 30%.

- Hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố: 100% hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: từ 40% trở lên.

- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công: 15%.

3. Đối tượng:

Cán bộ, công chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN:

1. Nội dung:

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường tập trung vào những nội dung sau:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của phường.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của công tác Cải cách hành chính trong năm 2020:

- Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân phường giai đoạn 2016 - 2020.

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa nền hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

- Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn phường.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và Nhân dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Thông qua hệ thống loa phát thanh của phường, trình chiếu video tại bộ phận một cửa; bổ sung các chuyên mục dành riêng về công tác cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường; thực hiện khẩu hiệu, pa - nô, băng - rôn tuyên truyền tại trụ sở tiếp dân.

b) Thông qua hình thức lồng ghép với các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

c) Biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu thông tin về cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

d) Công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết để các tổ chức, công dân tham gia giám sát quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể phường:

Tổ chức tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính, giám sát hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức, Nhân dân, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính.

2. Văn hóa và Thông tin phường:

- Phối hợp với cán bộ phụ trách công tác CCHC phường tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2020 của thành phố Hồ Chí Minh là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Soạn bài phát thanh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (căn cứ các tài liệu do cán bộ phụ trách công tác CCHC), tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử của phường nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; qua đó nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia thực hiện, giám sát thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan.

- Định kỳ Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm thực hiện công tác tổng hợp báo cáo công tác tuyên truyền cải cách hành chính báo cáo Ủy ban nhân dân quận (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) bằng văn bản và địa chỉ mail: vhtttt.q9@tphcm.gov.vn.

3. Cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính phường.

- Phối hợp với Văn hóa và Thông tin phường biên soạn, cung cấp nội dung tài liệu cải cách hành chính để Văn hóa và Thông tin phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên cổng thông tin điện tử của phường và các hình thức khác đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phường.

- Phối hợp với cán bộ VHTTT phường tăng cường tuyên truyền, có giải pháp khuyến khích, vận động người dân và tổ chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, nhất là đối với các lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp phép xây dựng, khai trình lao động, hộ tịch…

4. Công chức Tư pháp phường:

Lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn phường.

 

Nguồn: UBND phường

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

Số lượng lượt xem: 107