title

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Thứ năm, 14/01/2021, 02:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

ban hành

Lĩnh vực

 1.  

1.001193.000.00.00.H29

Đăng ký khai sinh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.000656.000.00.00.H29

Đăng ký khai tử

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.000894.000.00.00.H29

Đăng ký kết hôn

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.001022.000.00.00.H29

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.000689.000.00.00.H29

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004884.000.00.00.H29

Đăng ký lại khai sinh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.005461.000.00.00.H29

Đăng ký lại khai tử

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004746.000.00.00.H29

Đăng ký lại kết hôn

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

 

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.003583.000.00.00.H29

Đăng ký khai sinh lưu động

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.000419.000.00.00.H29

Đăng ký khai tử lưu động

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.000593.000.00.00.H29

Đăng ký kết hôn lưu động

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004772.000.00.00.H29

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

2.001263.000.00.00.H29

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nuôi con nuôi

 1.  

2.001255.000.00.00.H29

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi trong nước

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Nuôi con nuôi

 1.  

1.004837.000.00.00.H29

Đăng ký giám hộ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004845.000.00.00.H29

Đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004859.000.00.00.H29

Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.004873.000.00.00.H29

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

2.000635.000.00.00.H29

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

2.000986.000.00.00.H29

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

2.001023.000.00.00.H29

Liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 1.  

1.007073

Liên thông đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ tịch

 

Số lượng lượt xem: 104