title

THÔNG BÁO NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI VỀ VIỆC BẦU CỬ TRƯỞNG KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2020-2025
Thứ hai, 12/10/2020, 03:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO: 

 

2. DANH SÁCH CỬ TRI KHU PHỐ

STT

Cử tri

(Đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử)

Danh sách

(Tải về xem)

KHU PHỐ 1

Tổ 1

76

Tổ 2

58

Tổ 3

31

Tổ 4

64

Tổ 5

38

Tổ 6

38

Tổ 7

31

Tổ 8

40

KHU PHỐ 2

Tổ 1

67

Tổ 2

80

Tổ 3

26

Tổ 4

35

Tổ 5

90

Tổ 6

47

Tổ 7

58

Tổ 8

95

Tổ 9

500

Tổ 10

119

KHU PHỐ 3

Tổ 1

207

Tổ 2

27

Tổ 3

62

Tổ 4

38

Tổ 5

54

Tổ 6

50

Tổ 7

35

Tổ 8

8

KHU PHỐ 4

Tổ 1

61

Tổ 2

82

Tổ 3

76

Tổ 4

81

Tổ 5

56

Tổ 6

104

Tổ 7

68

Tổ 8

127

Tổ 9

132

Tổ 10

12

 

Số lượng lượt xem: 1278