title

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI ĐỂ LẤY Ý KIẾN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Thứ sáu, 18/09/2020, 06:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO: 

Kế hoạch 269/KH-UBND ngày 16/9/2020 về tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình Hội đồng nhân dân các cấp thông qua nội dung Đề án, Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 - 2021

Tải về xem

 

2. DANH SÁCH CỬ TRI KHU PHỐ:

STT

Hộ

Cử tri

Danh sách

KHU PHỐ 1

Tổ 1

75

246

TẢI VỀ XEM

Tổ 2

65

203

TẢI VỀ XEM

Tổ 3

32

109

TẢI VỀ XEM

Tổ 4

62

243

TẢI VỀ XEM

Tổ 5

25

84

TẢI VỀ XEM

Tổ 6

48

139

TẢI VỀ XEM

Tổ 7

20

77

TẢI VỀ XEM

Tổ 8

35

125

TẢI VỀ XEM

Tổng cộng

362

1226

 

KHU PHỐ 2

Tổ 1

67

227

TẢI VỀ XEM

Tổ 2

77

308

TẢI VỀ XEM

Tổ 3

28

79

TẢI VỀ XEM

Tổ 4

35

116

TẢI VỀ XEM

Tổ 5

88

281

TẢI VỀ XEM

Tổ 6

45

140

TẢI VỀ XEM

Tổ 7

56

172

TẢI VỀ XEM

Tổ 8

94

128

TẢI VỀ XEM

Tổ 9

481

986

TẢI VỀ XEM

Tổ 10

119

262

TẢI VỀ XEM

Tổng cộng

362

1226

 

KHU PHỐ 3

Tổ 1

215

562

TẢI VỀ XEM

Tổ 2

29

93

TẢI VỀ XEM

Tổ 3

71

221

TẢI VỀ XEM

Tổ 4

39

124

TẢI VỀ XEM

Tổ 5

56

188

TẢI VỀ XEM

Tổ 6

51

169

TẢI VỀ XEM

Tổ 7

37

125

TẢI VỀ XEM

Tổ 8

9

29

TẢI VỀ XEM

Tổng cộng

507

1511

 

KHU PHỐ 4

Tổ 1

56

197

TẢI VỀ XEM

Tổ 2

85

260

TẢI VỀ XEM

Tổ 3

80

217

TẢI VỀ XEM

Tổ 4

81

228

TẢI VỀ XEM

Tổ 5

54

152

TẢI VỀ XEM

Tổ 6

96

277

TẢI VỀ XEM

Tổ 7

68

192

TẢI VỀ XEM

Tổ 8

127

311

TẢI VỀ XEM

Tổ 9

133

344

TẢI VỀ XEM

Tổ 10

12

44

TẢI VỀ XEM

Tổng cộng

792

2222

 

 

Số lượng lượt xem: 1725