Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
Thứ sáu, 17/04/2020, 21:20 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

20 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

 

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 106