Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Thứ sáu, 17/04/2020, 21:21 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

4

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP như sau:

- Văn bản đăng ký nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm, họ và tên, nơi cư trú của người đại diện cũ và người đại diện mới của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;

- Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;

- Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;

- Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 152