Thủ tục Bầu hòa giải viên
Thứ hai, 13/04/2020, 11:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hòa giải cơ sở
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Danh sách người được đề nghị công nhận là hòa giải viên (theo mẫu);

01

Bản chính

2

Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết bầu hòa giải viên (theo mẫu).

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

 

Trưởng ban công tác Mặt trận

Giờ hành chính

Theo mục 1

Trưởng ban công tác Mặt trận hoàn thành thành phần hồ sơ theo mục 1 và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Kiểm tra hồ sơ

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo mục 1

BM 01

BM 02

BM 03

 

 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM01);

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định (BM 02).

+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

B2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

1 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

- Dự thảo quyết định công nhận hòa giải viên/Thông báo từ chối công nhận hòa giải viên

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

+ Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo thông báo từ chối công nhận hòa giải viên.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin quy định thì dự thảo Quyết định công nhận hòa giải viên.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và ký nháy dự thảo Quyết định hoặc thông báo từ chối; chuyển hồ sơ cho Văn thư trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

B5

duyệt

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn

02 ngày làm việc

-Hồ sơ trình

 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định hoặc thông báo từ chối.

B6

Ban hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Quyết định hoặc thông báo từ chối đã được ký duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển Quyết định đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Trả kết quả theo giấy hẹn

Kết quả

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch.

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 1.docx
Số lượng lượt xem: 92