Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Thứ hai, 13/04/2020, 14:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho Cán bộ Bình đẳng giới – trẻ em

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Cán bộ Bình đẳng giới – trẻ em

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

Tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa và thụ lý hồ sơ, tham mưu lãnh đạo thực hiện

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ Bình đẳng giới – trẻ em

02 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Dự thảo Tờ trình, BM 05

 

- Cán bộ Bình đẳng giới – trẻ em thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập dự thảo Quyết định trình Lãnh đạo UBND xem xét;

B5

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

1,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

 

Dự thảo Tờ trình, BM 05

Lãnh đạo UBND xem xét hồ sơ và ký duyệt Quyết định

B6

Ban hành văn bản

Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Tờ trình

BM 05

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan

 

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 13 (1).doc
Số lượng lượt xem: 74