Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động giáo dục trở lại
Thứ hai, 13/04/2020, 14:29 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

  1.  

Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại.

01

Bản chính

  1.  

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra.

01

Bản chính

  1.  

Biên bản kiểm tra.

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

20 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 1

Thành phần hồ sơ theo mục 1

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ-Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1,5 ngày làm việc

Theo mục 1

- BM 01

- Hồ sơ

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Dự thảo Công văn đề nghị/Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

 

Kiểm tra thành phần hồ sơ, Tiến hành txem xét, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có); kiểm tra thực tế tại cơ sở

- Nếu hồ sơ đúng quy định, tổng hợp biên bản thẩm định,tham mưu văn bản đề nghị trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân xem xét

- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, thông báo bằng văn bản để người nộp hồ sơ đến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trình Lãnh đạo xem xét (đợi bổ sung hồ sung hồ sơ)

B4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

 

Theo mục 1

- BM 01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Dự thảo Công văn đề nghị/Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

 

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt văn bản có ý kiến thẩm định, trình kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện hoặc thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

B5

Ban hành văn bản

Văn phòng- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Văn bản có ý kiến thẩm định

Công văn đề nghị/Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

Ban hành số, đóng dấu, vào sổ, ban hành văn bản, chuyển hồ sơ cho Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

Phát hành Thông báo đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ (kết thúc hồ sơ).

B6

Tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp xã

Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

01 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

Văn bản có ý kiến thẩm định

Công văn đề nghị

Tiếp nhận hồ sơ và gửi cho bộ phận chuyên môn liên quan

B7

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ-Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

06 ngày làm việc

 

Theo mục 1

BM 01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Dự thảo văn bản trả lời

 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có); kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Tổng hợp, dự thảo kết quả về đồng ý hoặc không đồng ý nêu rõ lý do, trình Lãnh đạo Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện xem xét

B8

Ký duyệt

 

Lãnh đạo Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

02 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

Văn bản có ý kiến thẩm định

- Hồ sơ trình

Văn bản có ý kiến

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt văn bản trả lời

B9

Ban hành văn bản

Văn thư Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Văn bản trả lời

Ban hành số, đóng dấu, vào sổ, ban hành văn bản, chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

B10

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Văn bản trả lời của phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, tài liệu liên quan; Chuyển hồ sơ cho công chức được phân công xử lý

B11

Thẩm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ-Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

02 ngày

làm việc

Văn bản có ý kiến thẩm định

Văn bản trả lời của phòng Giáo dục và Đào tạo

Dự thảo Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do

Lập hồ sơ trình

Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét

B12

Phê duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Quyết định/ văn bản, hồ sơ

 

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký Quyết định hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do.

B13

Ban hành văn bản

Văn thư Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Tờ trình và hồ sơ liên quan đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản đến các cơ quan liên quan.

B14

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 6 (1).doc
Số lượng lượt xem: 74