Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Thứ hai, 13/04/2020, 14:25 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Thể thao
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Quyết định thành lập

01

Bản chính

02

Danh sách Ban chủ nhiệm

01

Bản chính

03

Danh sách hội viên

01

Bản chính

04

Địa điểm luyện tập

01

Bản chính

05

Quy chế hoạt động

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Theo mục I

BM 01

BM 02

BM 03

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Chuyển hồ sơ để xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Theo Mục I;

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

- Theo Mục I;

BM 01

- Tờ trình;

- Dự thảo kết quả (Quyết định công nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do).

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có);

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

 

B4

 

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

- Theo Mục I;

BM 01

- Tờ trình;

- Quyết định công nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét và ký duyệt kết quả.

B5

Ban hành văn bản

 

Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

- Theo Mục I;

BM 01

Tờ trình;

Quyết định công nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

- Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 3 (1).doc
Số lượng lượt xem: 77