Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất
Thứ hai, 13/04/2020, 13:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng

01

Bản chính

02

Giấy báo tử hoặc giấy xác nhận của công an phường, xã, thị trấn

01

Bản sao (kèm bản chính đối chiếu)

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp thiếu nguồn lực phải có văn bản đề nghị hỗ trợ gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện)

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức Văn hóa – Xã hội

0,5 ngày làm việc

 

Theo mục I BM 01

Hồ sơ trình

 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng xét duyệt.

B4

Họp Hội đồng xét duyệt

Hội đồng xét duyệt

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Hồ sơ trình

 

- Tiến hành họp xét duyệt

- Thư ký cuộc họp tổng hợp biên bản: đủ nguồn lực dự thảo Quyết định trình lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn phê duyệt (trường hợp thiếu nguồn lực tham mưu văn bản đề nghị hỗ trợ gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện)

B5

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

0,25 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Quyết định

Công Văn

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký phê duyệt Quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất hoặc văn bản đề nghị hỗ trợ gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện.

B6

Ban hành văn bản

Cán bộ Văn thư lưu trữ

0,25 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Quyết định

Công Văn

 

Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 9 (1).doc
Số lượng lượt xem: 94