Thủ tục Phê duyệt phương án hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận huyện
Thứ hai, 13/04/2020, 11:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Phương án hoặc giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất có xác nhận đồng ý cấp tín dụng của tổ chức cho vay.

01

Bản chính

2

Đơn đăng ký hỗ trợ lãi vay (Theo phụ lục số 2 Nghị quyết số số 10/2017/NQ-HĐND).

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận một cửa - UBND phường, xã, thị trấn

Không quá 11 ngày làm việc (riêng huyện Cần Giờ, Củ Chi là không quá 13 ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Đối với trường hợp phê duyệt phương án kinh phí hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Din gii

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận một cửa UBND phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ

2 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

- Hồ sơ trình,

- Dự thảo kết quả.

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, ghi nội dung xác nhận địa điểm đầu tư và trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét.

B4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

- Hồ sơ trình,

- Dự thảo kết quả.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xem xét hồ sơ, ký xác nhận địa điểm đầu tư

B5

Ban hành văn bản

Văn thư Ủy ban nhân dân

1 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký xác nhận

Đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển hồ sơ đến bộ phận một cửa – UBND quận, huyện

B6

Tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn chuyển đến

Bộ phận một cửa - UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký xác nhận

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn

B7

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ

2 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

- Hồ sơ trình

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có).

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, tham mưu Hội đồng thẩm định quận, huyện tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét phê duyệt, lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập phiếu trình và dự thảo kết quả trình lãnh đạo phòng xem xét.

B8

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

- Hồ sơ trình,

- Dự thảo Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có).

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, ký phiếu trình và ký nháy vào văn bản đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận, huyện ký duyệt.

B9

Ban hành văn bản

Văn thư phòng chuyên môn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I - BM 01

Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có)

hồ sơ liên quan đã được lãnh đạo phòng ký duyệt.

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện.

 

B10

Thẩm định văn bản

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện

0,5 ngày

làm việc

Theo mục I BM 01

Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có) hồ sơ liên quan

Thẩm định, xử lý hồ sơ, tài liệu liên quan:

- Hồ sơ đạt yêu cầu trình lãnh đạo Văn phòng xem xét, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Hồ sơ không đạt yêu cầu trình lãnh đạo Văn phòng xem xét, chuyển trả hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý lại.

B11

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

- BM 01

Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có) hồ sơ liên quan.

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký nháy vào văn bản đề xuất.

B12

Phê duyệt

UBND quận, huyện

1 ngày làm việc

Theo mục I - BM 01

Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý do (nếu có).

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký vào Quyết định hỗ trợ hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

B13

Ban hành văn bản

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Văn bản đề xuất và hồ sơ liên quan.

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản và chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về bộ phận một cửa.

B14

Trả kết quả, thống kê và theo dõi

Bộ phận một cửa - UBND quận, huyện

1 ngày làm việc

- Kết quả,

- Hồ sơ kèm theo.

  • Chuyển kết quả bộ phận một cửa UBND phường, xã, thị trấn.
  • Thống kê, theo dõi.

B15

Tiếp nhận và trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận một cửa UBND phường, xã, thị trấn

Theo giấy hẹn

Kết quả

  • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi, lưu hồ sơ.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 21.docx
Số lượng lượt xem: 65