Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng
Thứ ba, 07/04/2020, 11:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Phòng, chống tệ nạn xã hội
Nội dung:

  1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại cộng đồng của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy (nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại cộng đồng)

01

Bản chính

2

Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy

01

Bản chính

 

  1. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ

Không

 

  1. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ đến Tổ công tác cai nghiện ma túy

 

B3

Xem xét, thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ chuyên môn Tổ công tác cai nghiện ma túy

3,5 ngày làm việc

Theo mục I, Dự thảo Quyết định/văn bản trả lời

Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm tra hồ sơ theo quy định

Dự thảo quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét

Trường hợp từ chối, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

B4

Phê duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Dự thảo Quyết định/văn bản trả lời

Hồ sơ trình

Xem xét và ký duyệt văn bản liên quan

B5

Ban hành văn bản

Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Kiểm tra, cho số, đóng dấu các tài liệu liên quan; thực hiện sao lưu (nếu có)

Chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Thống kê, theo dõi

Tài liệu đính kèm:
QUY TRÌNH 7.doc
Số lượng lượt xem: 125