Thủ tục Tiếp công dân
Thứ sáu, 17/04/2020, 21:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tiếp công dân
Nội dung:

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I. Lĩnh vực tiếp công dân

1

Tiếp công dân

10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Địa điểm Tiếp công dân thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Không

- Luật Tiếp công dân 2013.

- Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

- Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

 

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
Số lượng lượt xem: 236