Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Thứ hai, 13/04/2020, 14:23 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Văn hóa cơ sở
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng ấp, tổ dân phố (sau đây gọi chung là Trưởng khu dân cư)

01

Bản chính

02

Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ gia đình (theo mẫu)

01

Bản sao

03

Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa (theo mẫu)

01

Bản sao

04

Biên bản họp bình xét gia đình văn hóa ở khu dân cư (theo mẫu)

01

Bản chính

 

III. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Trưởng Ban vận động

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Theo mục I

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho Công chức văn hóa- xã hội

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

 

Theo mục I

BM 01

- Hồ sơ trình

- Dự thảo kết quả (BM 07/ văn bản từ chối nêu rõ lý do)

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có).

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

 

B6

 

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Theo Mục I;

BM 01

Tờ trình

BM 07/văn bản từ chối nêu rõ lý do

 

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét và ký duyệt hồ sơ.

B7

Ban hành văn bản

 

Văn thư UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo Mục I;

BM 01

BM 07/văn bản từ chối nêu rõ lý do

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Chuyển kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

B8

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 2 (1).doc
Số lượng lượt xem: 83