Phường Phú Hữu thông báo tiếp tục bổ sung danh sách cử tri (14/05/2021)
Phường Phú Hữu tiếp tục nhận đăng ký bổ sung danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đến 7 giờ ngày 22/5/2021
Danh sách 9 điểm bỏ phiếu bầu cử tại phường Phú Hữu (23/03/2021)
Thành phố Thủ Đức đã ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 về phê chuẩn 360 khu vực bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố. Tại phường Phú Hữu có 9 khu vực bầu cử, cụ thể:
Thành phố Thủ Đức công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bẩu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026 (16/03/2021)
Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 40 (bốn mươi) đại biểu. Số đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 là 13 (mười ba) đơn vị.
Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (12/03/2021)
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.