title

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Thứ bảy, 25/04/2020, 06:15 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND Quận về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn quận 9;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020;

Ủy ban nhân dân Phú Hữu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V (2015 – 2020) về cải cách hành chính.

b) Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính: quy định thủ tục hành chính, công bố công khai thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện; tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

c) Tổ chức thực hiện có hiệu quả các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.

d) Đạt các mục tiêu trong năm 2020:

- 100% thủ tục hành chính/danh mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố được công khai, niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn trong từng lĩnh vực đạt 100%;

- 100% hồ sơ hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện Thư xin lỗi đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

- 100% bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và công khai kết quả đánh giá khảo sát hàng tháng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Trang thông tin điện của phường để cá nhân, tổ chức giám sát. Mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 cao hơn năm 2019 và đạt từ 95% trở lên.

- Kiểm tra các bộ phận chuyên môn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chú trọng công tác giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra đột xuất về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường có thực hiện thủ tục hành chính; công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính và thực hiện Thư xin lỗi.

- Cố gắng phấn đấu số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: trên 30%

2. Yêu cầu

- Nội dung Kế hoạch bảo đảm đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. Đồng thời, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo tính thiết thực và tiết kiệm.

- Phân công công việc rõ ràng, hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện và dự kiến sản phẩm.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan trong triển khai, thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

-Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020:

- Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện cơ chế kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm với phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và công bố kết quả xử lý theo quy định; chủ động và phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn; đánh giá nguyên nhân và có biện pháp quyết liệt khắc phục việc trễ hạn.

- Rà soát, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tổ chức triển khai, quán triệt các quy định mới về kiểm soát thủ tục hành chính; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai thủ tục hành chính và tra cứu tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo danh mục thủ tục hành chính đã được phê duyệt.

- Có các giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra; trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thống kê, tổng hợp các giải pháp cải cách thủ tục hành chính của cơ quan về thực hiện thủ tục hành chính; xem xét khen thưởng và nghiên cứu nhân rộng áp dụng đối với các giải pháp có hiệu quả, có tính thiết thực.

- Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính; kiểm soát số lượng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; chấm dứt tình trạng người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả chi phí mà không được cung cấp hóa đơn, phiếu thu chính thức theo quy định.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân phường năm 2020 do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân Quận.

2. Bộ phận phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính và các ngành có liên quan của phường chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này tại cơ quan; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (chậm nhất là ngày 20 tháng 3 đối với báo cáo quý 1, ngày 20 tháng 6 đối với báo cáo quý 2, ngày 20 tháng 9 đối với báo cáo quý 3 và chậm nhất là ngày 20 tháng 12 đối với báo cáo năm) cho Ủy ban nhân dân  phường (Đ/c Trung Hiếu) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Quận.    

 

Nguồn: UBND phường

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

     

Số lượng lượt xem: 348