Điều kiện để đảng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)
Ban Tổ chức Trung ương vừa có Hướng dẫn 36 -HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)
Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021, các mốc thời gian cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:
Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (24/02/2021)
Ngày 18/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
THỜI HẠN SỬ DỤNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN, CĂN CƯỚC CÔNG DÂN (24/02/2021)
Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng sẽ không có giá trị trong mọi giao dịch mới phát sinh. Vì vậy người dân cần lưu ý về thời hạn sử dụng CMND, thẻ CCCD.
Không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND quận, phường tại TP.HCM, Đà Nẵng, phường tại Hà Nội (15/01/2021)
Ngày 14/01/2021, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.