DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC VIỆC LÀM (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC XEM LÀ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐÚNG TUYẾN TỪ NĂM 2021 (14/01/2021)
Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế. Tại Thông tư này quy định 08 trường hợp được xem là khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 01/03/2021
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC HỘ TỊCH (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG