Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con
Friday, 17/04/2020, 20:39 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định

01

Bản chính

2

Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định

01

Bản chính

3

Bản chính Giấy chứng sinh

(trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh)

01

Bản chính

4

Chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con*

01

Bản chính

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng

01

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

10.000 đồng/trường hợp.

- Miễn lệ phí cho trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình có công với cách mạng;

- Miễn lệ phí đối với thủ tục đăng ký khai sinh (trong trường hợp đăng ký nhận cha mẹ con kết hợp đăng ký khai sinh đúng hạn).

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Trường hợp không cần phải xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM03.

B2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- BM 01

- Hồ sơ Theo mục I

Công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

B3

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- BM 01;

- Hồ sơ Theo mục I

- Dự thảo bản chính Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ

Trường hợp không cần phải xác minh, in dự thảo bản chính Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con và trình cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B4

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con.

B5

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B6

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được ký duyệt.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B7

Trả

kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Ký tên vào Sổ hộ tịch.

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

- Thống kê, theo dõi.

 

2. Trường hợp cần phải xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM03.

B2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- BM 01

Theo mục I

Công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

B3

Xác minh thông tin

Công chức

tư pháp - hộ tịch

05 ngày làm việc

Hồ sơ xác minh thông tin

Trường hợp cần phải xác minh thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiến hành xác minh thông tin

B4

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- BM 01;

Theo mục I

- Hồ sơ trình

Sau khi có kết quả xác minh, in dự thảo bản chính Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con, lập Tờ trình và trình cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B5

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt bản chính Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con.

B6

Ban hành văn bản

Công chức

tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B6

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được ký duyệt.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B7

Trả

kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Ký tên vào Sổ hộ tịch.

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 16.doc
# of Views: 76