Đăng ký lại khai sinh
Friday, 17/04/2020, 20:40 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai đăng ký lại khai sinh (theo mẫu), trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh, nhưng không còn bản chính Giấy khai sinh

01

Bản chính

2

Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh

01

Bản sao

3

Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh.

Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

01

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

01

Bản chính (Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên).

 

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

01

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi người yêu cầu thường trú

05 ngày làm việc

Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính)

5.000 đồng/trường hợp.

Miễn lệ phí đối với trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia đình có công với cách mạng.

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Trường hợp không cần phải xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM03.

B2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

- BM 01

- Theo mục I

Công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

B3

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

- BM 01;

- Theo mục I

- Dự thảo bản chính Giấy khai sinh

Trường hợp nơi đăng ký lại khai sinh là nơi đăng ký khai sinh trước đây, in dự thảo bản chính Giấy khai sinh và trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B4

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký bản chính Giấy khai sinh.

B5

Ban hành văn bản

Công chức tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B6

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được ký duyệt

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B7

Trả

kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo Giấy hẹn (nếu có)

Kết quả

- Ký tên vào Sổ hộ tịch

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh.

- Thống kê, theo dõi.

 

2. Trường hợp cần phải xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp

hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục I

Thành phần hồ sơ theo Mục I

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- BM 01

- BM 02

- BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM03.

B2

Kiểm tra hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

- BM 01

- Theo mục I

Công chức tư pháp - hộ tịch tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

B3

Xác minh thông tin

Công chức

tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Văn bản xác minh thông tin

Trường hợp nơi đăng ký lại khai sinh không phải là nơi đăng ký khai sinh trước đây thì Dự thảo văn bản đề nghị nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại cơ quan.

B4

Nơi đăng ký khai sinh trước đây

Công chức

tư pháp - hộ tịch

05 ngày làm việc

Văn bản trả lời xác minh thông tin

Nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch gửi về Ủy ban nhân dân phường xã yêu cầu xác minh.

B5

Giải quyết hồ sơ

Công chức

tư pháp - hộ tịch

03 ngày làm việc

- BM 01;

- Theo mục I

- Hồ sơ trình

Tiếp nhận kết quả từ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi đã đăng ký khai sinh trước đây; in dự thảo bản chính Giấy khai sinh, lập Tờ trình và trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B6

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký bản chính Giấy khai sinh.

B7

Ban hành văn bản

Công chức tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

Cho số, đóng dấu và chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

B8

Chuyển hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được ký duyệt

- Tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được ký duyệt.

- Nhập thông tin vào Sổ hộ tịch.

B9

Trả

kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo Giấy hẹn (nếu có)

Kết quả

- Ký tên vào Sổ hộ tịch

- Trả kết quả cho người đăng ký khai sinh.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 17.doc
# of Views: 216