Đăng ký Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Friday, 17/04/2020, 20:58 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Giấy tờ phải nộp

1

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1

Bản chính

2

Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn,…;

1

Bản sao

3

Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

1

Bản sao

Giấy tờ phải xuất trình

1

Giấy tờ tùy thân (gồm: hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng)

 

Bản chính

2

Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch để xác định thẩm quyền giải quyết

 

Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian giải quyết

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp cải chính, thay đổi hộ tịch

- Trong ngày đối với trường hợp bổ sung hộ tịch. Nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong làm việc tiếp theo.

- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

10.000 đồng/trường hợp.

Miễn lệ phí đối với trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

1. Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

a) Trường hợp không xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/ Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

BM 01

BM 02

BM 03

BM 04

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

B2

Thẩm định hồ sơ và đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Theo mục 1

Hồ sơ trình

 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin, quy định thì dự thảo kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn ký duyệt.

B3

Xem xét, Ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Hồ sơ trình

 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả hoặc văn bản trả lời.

B4

Ban hành văn bản

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Trả kết quả cho người yêu cầu thay đổi hộ tịch/ cải chính hộ tịch/bổ sung hộ tịch

- Thống kê, theo dõi.

b) Trường hợp xác minh

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/ Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

BM 01

BM 02

BM 03

BM 04

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM 01),

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03).

B2

Thẩm định hồ sơ và đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1

Hồ sơ trình

 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra.

- Dự thảo văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền kiểm tra, xác minh về các nội dung cần xác minh có liên quan trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn xem xét.

B3

Xem xét, ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt văn bản đề nghị kiểm tra, xác minh về các nội dung có liên quan cần xác minh

B4

Ban hành văn bản

Công chức

Hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- Văn bản xác minh thông tin

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển văn bản đề nghị xác minh thông tin đến cơ quan, đơn vị cần xác minh

B5

Cơ quan, đơn vị có liên quan nhận văn bản yêu cầu xác minh

Công chức Tư pháp -

Hộ tịch

03 ngày làm việc

Văn bản trả lời xác minh thông tin

- Cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh và tr li bằng văn bản về giấy tờ hộ tịch gửi về Ủy ban nhân dân phường xã yêu cầu xác minh.

B6

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Công chức

Tư pháp - Hộ tịch

0,5 ngày làm việc

- BM 01

- Theo mục I

- Hồ sơ trình

- Tiếp nhận kết quả từ cơ quan, đơn vị liên quan trả lời xác minh; Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình; in dự thảo kết quả và trình hồ sơ cho Chủ tịch UBND phường, xã ký duyệt.

B7

Xem xét, Ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ trình

 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả.

B8

Ban hành văn bản

Công chức tư pháp -hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

B9

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Trả kết quả cho người yêu cầu.

- Thống kê, theo dõi.

2. Đăng ký bổ sung hộ tịch

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/ Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

BM 01

BM 02

BM 03

BM 04

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (BM01).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM02).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM03).

B2

Thẩm định hồ sơ và đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức tư pháp - hộ tịch

02 giờ làm việc

Theo mục 1

Hồ sơ trình

 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra lấy ý kiến các đơn vị liên quan (nếu có).

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thông tin, quy định thì dự thảo kết quả.

- Trường hợp hồ sơ không đủ thông tin quy định thì dự thảo văn bản đề nghị bổ sung thông tin.

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình và dự thảo kết quả trình Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn ký duyệt.

B3

Xem xét, Ký duyệt

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

1,5 giờ làm việc

Hồ sơ trình

 

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả hoặc văn bản trả lời.

B4

Ban hành văn bản

Công chức tư pháp - hộ tịch

0,5 giờ làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành và chuyển hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ghi sổ đăng ký sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Tiếp nhận kết quả, vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, thực hiện sao lưu (nếu có).

- Trả kết quả cho người yêu cầu thay đổi bổ sung hộ tịch.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 29.doc
# of Views: 99