title

90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam!
Monday, 03/02/2020, 10:19 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam! (3/2/1930 - 3/2/2020)

* Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đảng ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

* Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc tự phê bình, sữa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nên những thắng lợi to lớn, những thành tựu vĩ đại, đó là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Chúng ta có thể tự hào và khẳng định rằng chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc thế và lực của nước ta được mạnh như lúc này. Từ chỗ là nước thiếu đói thường xuyên Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2, 3 thế giới trong nhiều năm liền; quy mô nền kinh tế lớn gấp hơn 9 lần so với khi bắt đầu đổi mới, GDP bình quân đầu người đạt gần 2.800USD/năm; từ chỗ là nước với hơn 90% dân số mù chữ thì nay Việt Nam là nước có tỷ lệ người biết đọc biết viết ở nhóm cao của thế giới; từ chỗ là nước bị bao vây cấm vận, cô lập thì nay Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc, có quan hệ đối tác toàn diện và chiến lược với 30 quốc gia, trong đó có 5 nước Ủy viên Thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc; Việt Nam 2 lần được bầu làm thành viên không thường trực HĐBA Liên Hiệp Quốc, trong đó nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu bầu gần như tuyệt đối, là Chủ tịch ASEAN 2020, là thành viên tích cực và có trách nhiệm cao của nhiều tổ chức uy tín khu vực và thế giới.

* Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng ta và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường 90 năm của Đảng chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

* Tự hào về Đảng quang vinh, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát​ triển kinh tế-văn hoá-xã hội năm 2020 để chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta luôn tin tưởng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo cách mạng dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn trở ngại và đạt nhiều thành tựu to lớn, vĩ đại hơn nữa!

# of Views: 1798