Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Friday, 17/04/2020, 20:16 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Xuất trình giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao

01

Bản chính

02

Bản sao cần chứng thực

Theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí chứng thực

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Trả ngay trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà Phòng Tư pháp không thể trả kết quả ngay trong ngày làm việc hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ, thì thời hạn chứng thực được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận.

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ 3 trở lên thì 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận

hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

 

Theo mục I

BM 01,

BM 02,

BM 03

 

- Kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ, đối chiếu bản sao với bản chính.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì lập Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả theo mẫu BM01 (đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ hoặc cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu); thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM02 hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm

- Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tiến hành chụp bản chính để thực hiện chứng thực (trừ trường hợp Uỷ ban nhân dân phường xã, thị trấn không có phương tiện để chụp).

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM03, trong đó giải thích rõ lý do từ chối.

B3

Xử lý

hồ sơ

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 giờ làm việc

Hồ sơ

tiếp nhận

  • Ghi đầy đủ lời chứng theo mẫu quy định, nhập máy và lấy số chứng thực.
  • Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký

Không quá 02 ngày làm việc (trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu)

 

B4

 

Xem xét,

ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1 giờ làm việc

Hồ sơ trình ký

Xem xét hồ sơ và ký duyệt bản sao cần chứng thực

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết,

 

- Đóng dấu.

- Thu phí theo quy định.

- Trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 2.doc
# of Views: 62