Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)
Friday, 17/04/2020, 20:18 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chứng thực
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

01

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực

02

Nộp giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực sẽ ký hoặc điểm chỉ vào.

Theo nhu cầu của người yêu cầu chứng thực

Bản chính

03

Văn bản yêu cầu chứng thực ngoài trụ sở (trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở).

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ CHỨNG THỰC

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Phí chứng thực

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo (nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ).

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hay nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/

Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

B2

Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Theo mục I BM01

BM02

BM03

- Kiểm tra nội dung văn bản, các giấy tờ tùy thân và năng lực hành vi của người yêu cầu chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì yêu cầu người chứng thực ký hoặc điểm chỉ vào giấy tờ cần chứng thực; Lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu BM01 (đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ); thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu chứng thực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu BM02 hoặc hướng dẫn nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chứng thực, nếu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng đầy đủ điều kiện giải quyết theo quy định thì lập Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo mẫu BM03, trong đó giải thích rõ lý do từ chối.

B3

Xử lý hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

2 giờ làm việc

Theo mục I

BM01

  • Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ (theo mẫu).
  • Lấy số chứng thực chữ ký.
  • Vào sổ lưu chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ.
  • Thu phí theo quy định.
  • Trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký duyệt.

 

B4

 

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1 giờ làm việc

Hồ sơ trình ký

- Xem xét hồ sơ và ký tên trên văn bản, giấy tờ cần chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.

B5

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 giờ làm việc

Kết quả giải quyết

- Đóng dấu.

- Lưu 01 bản giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ theo quy định

- Trả hồ sơ cho cá nhân, có yêu cầu.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 3.doc
# of Views: 71