title

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Thursday, 14/01/2021, 10:07 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

ban hành

Lĩnh vực

1

2.000286.000.00.00.H29

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

2

1.000674.000.00.00.H29

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

3

2.000355.000.00.00.H29

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

4

1.007910

Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

5

1.001731.000.00.00.H29

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

6

1.001699.000.00.00.H29

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

7

1.001653.000.00.00.H29

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

8

2.000751.000.00.00.H29

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

9

2.000744.000.00.00.H29

Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

10

1.001776.000.00.00.H29

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

11

1.001758.000.00.00.H29

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

12

1.001753.000.00.00.H29

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

13

1.007911

Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay dưới 10 triệu đồng/lần vay)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

14

1.007912

Thủ tục vay vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo đối với hộ nghèo (mức vốn vay trên 10 triệu đồng/lần vay).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

15

1.000506.000.00.00.H29

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

  UBND Thành phố      Hồ Chí Minh   Bảo trợ xã hội
16

1.000489.000.00.00.H29

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo trợ xã hội

# of Views: 88