title

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Thursday, 14/01/2021, 04:06 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan

ban hành

Lĩnh vực

 1.  

2.000908.000.00.00.H29

Cấp bản sao từ sổ gốc

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.000815.000.00.00.H29

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.000884.000.00.00.H29

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

 

Chứng thực chữ ký Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

 

Chứng thực chữ ký Giấy ủy quyền về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính scáh đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (áp dụng cả trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.001019.000.00.00.H29

Chứng thực di chúc

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.001016.000.00.00.H29

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.000913.000.00.00.H29

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.000927.000.00.00.H29

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

2.000942.000.00.00.H29

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

 1.  

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chứng thực

# of Views: 69