Giải quyết khiếu nại lần đầu
Friday, 17/04/2020, 21:29 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Giải quyết khiếu nại
Nội dung:

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời giải quyết

Địa hạn điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

- Trường hợp bình thường: không quá 30 ngày; phức tạp: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý.

- Trường hợp vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày; phức tạp: không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý.

 

Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Luật Khiếu nại 2011.

- Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

- Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

- Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phồ Hồ Chí Minh

 

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
# of Views: 132