title

Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp
Friday, 15/01/2021, 02:58 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

 

Việc cấp Căn cước công dân gắn chip được thực hiện từ ngày 01/01/2021, trong đó, mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip được quy định như sau:

Theo Thông tư 112/2020/TT-BTC, kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Kể từ ngày 01/7/2021 trở đi, mức thu lệ phí nêu trên thực hiện theo Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Chi tiết như sau:

- Lệ phí chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD:

+ Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 15.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Từ ngày 01/7/2021: 30.000 đồng/thẻ CCCD.

- Lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu:

+ Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 25.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Từ ngày 01/7/2021: 50.000 đồng/thẻ CCCD.

- Lệ phí cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam:

+ Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Từ ngày 01/7/2021: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Như vậy, lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chip từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 01/7/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

TH

 

Nguồn:#THUVIENPHAPLUAT

# of Views: 1474