title

Phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để làm nhục người khác
Tuesday, 07/04/2020, 15:10 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Công an Phường Phú Hữu chuyển nội dung thông báo của Công an Quận 9 về việc phương thức, thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để làm nhục người khác để nhân dân được biết như sau:

# of Views: 446