title

Tài sản gắn liền với đất gồm những tài sản nào?
Thursday, 15/04/2021, 13:08 PM
Cỡ chữ Màu chữ image

Hỏi: " Cho tôi hỏi Tài sản gắn liền với đất gồm những tài sản nào?"

 

Trả lời: Tài sản gắn liền với đất được quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP và khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 21/2021/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

- Nhà ở, công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở;

- Nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở;

- Công trình xây dựng khác;

- Cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng hoặc vật khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm:

- Nhà ở;

- Công trình xây dựng khác;

- Rừng sản xuất là rừng trồng;

- Cây lâu năm.

Các loại tài sản này phải có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

# of Views: 67