Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
Friday, 17/04/2020, 21:44 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Môi trường
Nội dung:

a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân xã.

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Ủy ban nhân dân xã cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.2 kèm theo dưới đây.

Bước 3. Kết quả: Có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

b) Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 kèm theo dưới đây;

- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

d) Thời hạn giải quyết

- Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: không quy định.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.

- Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc. đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức/cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân xã

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

h) Phí, lệ phí: Không quy định

i) Tên các mẫu đơn

- Phụ lục 1.1: Mẫu văn bản đề nghị cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP);

- Phụ lục 1.2. Mẫu văn bản phản hồi cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định

Tài liệu đính kèm:
MÔI TRƯỜNG.docx
# of Views: 131