title

Thành phố Thủ Đức công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bẩu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026
Tuesday, 16/03/2021, 02:44 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Số lượng Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 40 (bốn mươi) đại biểu. Số đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 là 13 (mười ba) đơn vị.

Các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức NK 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1:

Gồm các phường An Khánh, An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

2. Đơn vị bầu cử số 2:

Gồm các phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

3. Đơn vị bầu cử số 3:

Gồm các phường Phú Hữu, Long Trường, Trường Thạnh, Long Phước.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

4. Đơn vị bầu cử số 4:

Gồm các phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

5. Đơn vị bầu cử số 5:

Gồm các phường Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

6. Đơn vị bầu cử số 6:

Gồm các phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 04 (bốn) đại biểu.

7. Đơn vị bầu cử số 7:

Gồm các phường Hiệp Phú, Bình Thọ, Trường Thọ.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

8. Đơn vị bầu cử số 8:

Gồm các phường Linh Chiểu, Linh Trung.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

9. Đơn vị bầu cử số 9:

Gồm các phường Linh Xuân.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

10. Đơn vị bầu cử số 10:

Gồm các phường Tam Phú, Linh Đông, Linh Tây.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

11. Đơn vị bầu cử số 11:

Gồm các phường Bình Chiểu.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

12. Đơn vị bầu cử số 12:

Gồm các phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

13. Đơn vị bầu cử số 13:

Gồm các phường Hiệp Bình Chánh.

Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức được bầu là 03 (ba) đại biểu.

# of Views: 1661