Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện
Monday, 13/04/2020, 14:03 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản kiến nghị của đối tượng hoặc người giám hộ đối tượng

01

Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Sáu (06) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

Giờ hành chính

 

 

 

 

 

 

 

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

 

 

 

 

- BM 01

- BM 02

- BM 03

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức văn hóa xã hội

 

01 ngày làm việc

 

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo UBND

B4

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

 

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

Dự thảo kết quả

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn xem xét hồ sơ, ký văn bản trình UBND quận, huyện

B5

Ban hành văn bản

 

Cán bộ Văn thư – Lưu trữ UBND phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

B6

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

0,5 ngày

làm việc

 

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Dự thảo Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời

Thẩm tra, xử lý hồ sơ, tài liệu liên quan:

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Trình lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, ký tờ trình, ký nháy Quyết định trình lãnh đạo UBND quận, huyện

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: tham mưu văn bản trả lời nêu rõ lý do trình lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, chuyển trả hồ sơ cho UBND phường, xã, thị trấn

B7

Xem xét, trình ký

Lãnh đạo phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Dự thảo Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký tờ trình trình lãnh đạo UBND quận, huyện

B8

Ban hành văn bản

Cán bộ Văn thư – Lưu trữ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Tờ trình, Quyết định/văn bản trả lời

Văn thư thực hiện cho số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Văn phòng HĐND - UBND quận, huyện

B9

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND

0,5 ngày

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Tờ trình, Quyết định

Thẩm tra, xử lý hồ sơ, tài liệu liên quan

B10

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Công văn và hồ sơ liên quan

Tờ trình, Quyết định

 

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký phê duyệt Quyết định

B11

Ban hành văn bản

Cán bộ văn thư

Văn phòng HĐND – UBND quận, huyện

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản

B12

Tiếp nhận hồ sơ

của UBND quận, huyện

Cán bộ văn hóa xã hội

0,5 ngày làm việc

Hồ sơ đã được phê duyệt

Tiếp nhận kết quả, vào sổ chuyển hồ sơ. Sao lưu hồ sơ (nếu có).

B13

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 11 (1).doc
# of Views: 76