Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Monday, 13/04/2020, 14:30 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

  1.  

Tờ trình đề nghị cho phép thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

01

Bản chính

  1.  

Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục.

01

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu

  1.  

Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong quận.

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 1

Thành phần hồ sơ theo mục 1

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ-Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

03 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Dự thảo kết quả: Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý

 

Tiếp nhận và tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

- Nếu hồ sơ đúng quy định, tổng hợp biên bản thẩm định

- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, thông báo bằng văn bản để người nộp hồ sơ đến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ

B4

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

05 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Dự thảo kết quả: Quyết định/văn bản trả lời nêu rõ lý

 

Kiểm tra, xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

B5

Ban hành văn bản

Văn phòng- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Hồ sơ đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phê duyệt

Ban hành số, đóng dấu, vào sổ, ban hành văn bản,

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 7 (1).doc
# of Views: 101