Thủ tục Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Monday, 13/04/2020, 11:27 AM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Phổ biến giáo dục pháp luật
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Danh sách đề nghị thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

01

Bản chính

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của công chức Tư pháp - Hộ tịch

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

 

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

 

Cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Giờ hành chính

Theo mục 1

Thành phần hồ sơ theo mục 1.

Kiểm tra hồ sơ

 

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Theo mục 1 BM 01

BM 02

BM 03

 

 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ (BM 01);

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thì lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM 02).

+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: lập phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ bằng văn bản (BM 03)

B2

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

 

Theo mục 1 BM 01

BM 02

BM 03

 

Chuyển hồ sơ cho Công chức thụ lý hồ sơ

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1 BM 01

 

Phân công công chức thụ lý hồ sơ rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết, trình ký hồ sơ

Công chức tư pháp - hộ tịch

01 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01.

- Dự thảo quyết định cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

Công chức tư pháp - hộ tịch tổng hợp, soạn tờ trình và dự thảo Quyết định; chuyển hồ sơ, trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ký duyệt.

B5

duyệt

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

0,5 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

Xem xét hồ sơ, ký duyệt Quyết định

B6

Ban hành văn bản

Văn thư

0,5 ngày làm việc

Quyết định đã được duyệt

Cho số, vào sổ, nhân bản, đóng dấu, ban hành Quyết định và chuyển đến Công chức tư pháp - hộ tịch để vào sổ, thực hiện sao lưu (nếu có), chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả theo giấy hẹn

Kết quả

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tư pháp - hộ tịch

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 7.docx
# of Views: 92