Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Friday, 17/04/2020, 21:11 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Dân tộc
Nội dung:

TT

 

Tên TTHC

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ Pháp lý

Ghi chú

1

Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

 

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

Ủy ban nhân dân phường – xã – thị trấn

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phần hồ sơ thực hiện theo Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg gồm:

1.Hồ sơ gửi UBND cấp xã:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản hội nghị liên ngành (mẫu 02).

2. Hồ sơ gửi UBND cấp huyện:

* Văn bản đề nghị;

* Biên bản kiểm tra Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín (mẫu 03).

3. Hồ sơ gửi Ban Dân tộc:

* Văn bản đề nghị;

* Tổng hợp danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín.(Mẫu số 4)

* Bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã

4. Hồ sơ gửi Chủ tịch UBND Thành phố:

* Tờ trình;

* Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo (Mẫu số 04)

* Văn bản đề nghị của các Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 1 (1).doc
# of Views: 104