Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
Friday, 17/04/2020, 21:22 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Tôn giáo
Nội dung:

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

 

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

5

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

15 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Không

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ

Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP như sau:

- Văn bản đề nghị nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiện địa điểm mới.

- Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;

- Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký.

Tài liệu đính kèm:
Không có tài liệu đính kèm
# of Views: 101