Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Monday, 13/04/2020, 14:27 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Giáo dục và Đào tạo
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

  1.  

Tờ trình đề nghị sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, trong đó có phương án để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên.

01

Bản chính

  1.  

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng, chứng chỉ của giáo viên hoặc người chăm sóc trẻ em.

01

Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

 

20 ngày làm việc

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 1

Thành phần hồ sơ theo mục 1

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn

B3

Phân công thụ lý hồ sơ

Bộ phận chuyên môn giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa và phân công công chức

thụ lý hồ sơ

 

B4

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức thụ lý hồ sơ-Giáo dục và Đào tạo phường, xã, thị trấn

02 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

- BM 01

Tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đúng quy định, tổng hợp biên bản thẩm định, thực hiện B5

- Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, thông báo bằng văn bản để người nộp hồ sơ đến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ, chuyển đến B6

B5

Xem xét, ký duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

 

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt văn bản có ý kiến thẩm định, trình kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

 

B6

Ban hành văn bản

Văn phòng- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Văn bản có ý kiến thẩm định

Ban hành số, đóng dấu, vào sổ, ban hành văn bản, chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa – Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

B7

Tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

01 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

 

Tiếp nhận hồ sơ và gửi cho bộ phận chuyên môn liên quan

B8

Thẩm định hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ-Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

06 ngày làm việc

Theo mục 1

BM 01

- Hồ sơ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

 

Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có); kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Tổng hợp, dự thảo kết quả, lập Tờ trình hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện xem xét

B9

Ký duyệt

 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

02 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Tờ trình

- Dự thảo Quyết định/ Văn bản nêu rõ lý do

Kiểm tra lại hồ sơ và ký duyệt tờ trình kèm dự thảo, trình kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

B10

Ban hành văn bản

Văn thư Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện

01 ngày làm việc

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Ban hành số, đóng dấu, vào sổ, ban hành văn bản, chuyển hồ sơ cho bộ phận một cửa – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

B11

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho công chức thụ lý

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

- Hồ sơ trình

- Tờ trình

- Văn bản có ý kiến thẩm định

Tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ, tài liệu liên quan; Chuyển hồ sơ cho công chức được phân công xử lý

B12

Thẩm tra hồ sơ

Công chức thụ lý hồ sơ-Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

02 ngày

làm việc

 

Lập hồ sơ trình

Trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xem xét

B13

Phê duyệt

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Quyết định/ văn bản, hồ sơ

 

Xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan, ký Quyết định hoặc văn bản thông báo nêu rõ lý do.

B14

Ban hành văn bản

Văn thư Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Tờ trình và hồ sơ liên quan đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn ký duyệt

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban hành văn bản đến các cơ quan liên quan.

B15

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

- Thống kê, theo dõi

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 5 (1).doc
# of Views: 117