Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật
Monday, 13/04/2020, 13:15 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Nội dung:

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu 01 tại Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH)

01

Bản chính

02

Đối với trường hợp xác định khuyết tật:

 

 

2.1

Các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

01

Bản sao

2.2

Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa trước ngày 01/6/2012.

01

Bản sao

03

Đối với trường hợp xác định lại khuyết tật:

 

 

 

Các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật, Giấy xác nhận khuyết tật cũ hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

01

Bản sao

 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Hai mươi lăm (25) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Hồ sơ/Biểu mẫu

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo mục I

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

1 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

 

Chuyển hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội

 

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Công chức Văn hóa – Xã hội

 

17 ngày làm việc

 

Theo mục I BM 01

 

 

- Công chức thụ lý hồ sơ tiến hành xem xét, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; lấy ý kiến đơn vị có liên quan (nếu có):

- Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

B4

Họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật

01 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

 

 

- Tiến hành họp xác định mức độ khuyết tật

- Thư ký cuộc họp tổng hợp biên bản, hồ sơ trình lãnh đạo UBND phê duyệt

B5

Ban hành văn bản

Cán bộ văn thư lưu trữ phường, xã, thị trấn

01 ngày làm việc

Biên bản xác định mức độ khuyết tật

Đóng dấu và chuyển hồ sơ cho công chức Văn hóa – Xã hội

 

B6

Niêm yết kết quả

Công chức Văn hóa – Xã hội phường, xã, thị trấn

05 ngày làm việc

Thông báo kết luận

Niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân và cp Giy xác nhận khuyết tật

Sau khi kết thúc thời gian niêm yết, công chức thụ lý hoàn thiện hồ sơ chuyển bộ phận một cửa trả kết quả.

B7

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Theo Giấy hẹn

Kết quả

- Trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

- Thống kê, theo dõi.

Tài liệu đính kèm:
QUY TRINH 6.doc
# of Views: 135