Thủ tục xác nhận nguồn gốc đối với Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức xuất ra.
Friday, 17/04/2020, 21:41 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Nội dung:

a) Trình tự thực hiện (Điều 3,5,6,7,8 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ):

- Bước 1: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;

Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Xã tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung đầy đủ.

- Bước 3: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân Xã kiểm tra lâm sản của tổ chức yêu cầu và xác nhận nguồn gốc lâm sản. Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc lâm sản trước khi xác nhận thì Thời gian xác nhận lâm sản tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Bước 4: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ liên hệ nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Ủy ban nhân dân Xã.

b)Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Xã.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

- Thành phần:

+ Hóa đơn theo quy định của bộ tài chính tại thời điểm xuất bán (nếu là tổ chức). Hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Nếu làlâm sản vận chuyển nội bộ giữa các điểm không cùng trên một địa bàn thành phố.

+ Bảng kê lâm sản 01 bản chính và 01 bản photo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần xác minh không quá 05 ngày làm việc.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính (Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ): Ủy ban nhân dân cấp xã.

g) Kết quả thủ tục hành chính: xác nhận trực tiếp trên bảng kê lâm sản.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ): Gỗ và lâm sản có hồ sơ chứng minh nguồn gốc.

Tài liệu đính kèm:
1THTCX~1.DOC
# of Views: 130