Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Monday, 06/04/2020, 16:13 PM
Cỡ chữ Màu chữ image
Lĩnh vực:
Chính sách có công
Nội dung:

   1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

1

Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (theo mẫu)

01

Bản chính

2

Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (theo mẫu)

01

Bản chính

   2. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, xã, thị trấn

Một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và hợp lệ

Không

   3. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Bước công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

Diễn giải

B1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Theo Mục 1

Thành phần hồ sơ theo Mục 1

Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

BM 01

BM 02

BM 03

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; trao cho người nộp hồ sơ theo BM 01, thực hiện tiếp bước B2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ: Hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ghi rõ lý do theo BM 02.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ theo BM 03.

B2

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Không quá 0,25 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Chuyển hồ sơ cho công chức Lao động – Thương binh và Xã hội

B3

Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết TTHC

Cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phường, xã, thị trấn.

Không quá 0,25 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

 

Công chức thụ lý hồ sơ kiểm tra, xem xét và xác nhận bản ủy quyền trình Lãnh đạo UBND xem xét

B4

Phê duyệt

Lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn

Không quá 0,25 ngày làm việc

Theo mục I

BM 01

Hồ sơ trình

 

Lãnh đạo UBND xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

B5

Ban hành văn bản

Văn thư

UBND phường, xã, thị trấn

Không quá 0,25 ngày làm việc

Theo mục I BM 01

Kết quả

Vào sổ văn thư, đóng dấu và lưu trữ hồ sơ

Chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa

B6

Trả kết quả, lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

Theo giấy hẹn

Kết quả

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Thống kê, theo dõi

 

Tài liệu đính kèm:
QUY TRÌNH 1 (2).doc
# of Views: 67