title

DANH SÁCH CẢNH SÁT KHU VỰC 4 KHU PHỐ PHỤ TRÁCH RÀ SOÁT LẬP DANH SÁCH CỬ TRI THỰC HIỆN BẦU CỬ
Friday, 26/03/2021, 06:54 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

  1.  

Vũ Việt Hưng

CSKV-KHU PHỐ 1

(Phụ trách Tổ 1,2,4,5,6)

0938394733

  1.  

Đ/c Phạm Anh Tú

CSKV-KHU PHỐ 1

(Phụ trách Tổ 3,7,8)

0939269929

  1.  

Nguyễn Ngọc Hiếu

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 1,4,5,6,7,8)

0985513516

  1.  

Nguyễn Trung Quốc

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 9)

0931755053

  1.  

Phạm Thế Sơn

CSKV-KHU PHỐ 2

(Phụ trách Tổ 2,3,10)

0938211192

  1.  

Quách Hải Long

CSKV-KHU PHỐ 3

(Phụ trách Tổ 1,2,7,8)

0909808331

  1.  

Phạm Hồng Minh

CSKV-KHU PHỐ 3

(Phụ trách Tổ 3,4,5,6)

0919838856

  1.  

Hồng Phi Sơn

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 7,8,10)

0903997709

0909037709

  1.  

Nguyễn Hoàng Anh

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 1,2,3,4)

0933768720

  1.  

Đặng Minh Đức

CSKV-KHU PHỐ 4

(Phụ trách Tổ 5,6,9)

0974019079

# of Views: 166