title

Báo cáo Việc áp dụng, duy trì HTQLCL Theo TCVN ISO:2015
Wednesday, 07/10/2020, 06:26 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 08/5/2020 của UBND quận 9 về triển khai ISO 9001:2015 (thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 chuyển đổi sang phiên bảng 2015 vào hoạt động của cơ quan nhà nước);

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của UBND phường Phú Hữu về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020;

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH DUY TRÌ HTQLCL ISO VÀ CHUYỂN ĐỔI SANG PHIÊN BẢNG 2015

1. Công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO , xây dựng kế hoạch áp dụng HTQLCL của cơ quan:

- HTQLCL của UBND phường được kiện toàn và thực hiện theo Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực hành chính công trên địa bàn phường Phú Hữu.

- UBND phường Phú Hữu ban hành 01 (một) Kế hoạch và 03 (ba) Quyết định [[1]].

2. Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung sửa đổi bộ thủ tục hành chính của cơ quan

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, hiện nay các quy trình thực hiện ISO 9001:2015 đều căn cứ vào pháp lý của các thủ tục hành chính do UBND thành phố và Bộ ban hành đang có hiệu lực hiện hành và các quy trình ISO 9001:2015 của phường đã được công bố trên Trang thông tin điện tử phường. Hàng quý, UBND phường đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định trên hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố.

3. Công tác duy trì HTQLCL đối với toàn bộ lĩnh vực đã được công bố, mở rộng và tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục và các quy định khác có liên quan.

- Tổng số bộ thủ tục hành chính27 lĩnh vực với 114 quy trình theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đang áp dụng tại cơ quan Ủy ban nhân dân phường.

- UBND phường đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo Bản công bố và danh mục tài liệu áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động quản lý chất lượng hành chính nhà nước).

- HTQLCL góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của phường, giúp vận hành cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” có hiệu quả hơn. UBND phường Phú Hữu xây dựng Chính sách chất lượng phù hợp với từng giai đoạn, xây dựng mục tiêu theo kế hoạch năm của phường; Các bộ phận chuyên môn của phường xây dựng mục tiêu chất lượng, quy trình, thủ tục tác nghiệp chuyên môn nhằm xác định rõ trách nhiệm, yêu cầu các khâu phối hợp phải được kết nối với nhau hợp lý, từ đó có thể thấy rõ khâu nào bị chồng chéo, bất hợp lý để cải tiến cho phù hợp, từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức.

4. Công tác đánh giá nội bộ, xem xét lãnh đạo, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- UBND phường Phú Hữu đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2020; theo kế hoạch quý 4 năm 2020 UBND phường tổ chức đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo chất lượng (định kỳ họp 01 lần/năm  tuỳ theo tình hình thực tế, Lãnh đạo cơ quan có thể quyết định các cuộc họp xem xét đột xuất đối với Hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức đánh giá nội bộ về: tính phù hợp và kết quả thực hiện chính sách và mục tiêu chất lượng; việc thực hiện các quá trình tác nghiệp trong Hệ thống và sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ cung cấp; tình hình thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa, cải tiến).

- Đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp: UBND phường lấy kết quả đánh giá tại máy khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc khảo sát được tiến hành ngay sau khi trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Kiot điện tử, đã có 6961 lượt đánh giá/9942 hồ sơ hành chính được giải quyết (tỷ lệ đạt 70.01%), Trong đó số lượt đánh giá: mức độ hài lòng 6957 lượt (đạt tỷ lệ 99.94%); mức độ bình thường 02 lượt (đạt tỷ lệ 0.03%) và không hài lòng 02 lượt (đạt tỷ lệ 0.03%). Hàng tháng, UBND phường sẽ công bố tại bộ phận một cửa và Trang thông tin điện tử phường để người dân được biết.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HTQLCL ISO 9001:2015

1. Thuận lợi, kết quả thực hiện:

- HTQLCL của UBND phường được triển khai, duy trì và thực hiện có hiệu quả theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

- Bảng tổng hợp kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa của phường thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN 9001:2015 (xem phụ lục đính kèm).

- Việc áp dụng HTQLCL đath tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, UBND phường đã mang lại những hiệu quả tích cực trong giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, giải quyết các công tác hành chính, công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác cải cách hành chính. Nhờ vậy, việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính được nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng kịp thời nguyện vọng giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.

- Cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính thường chuyên theo dõi, rà soát các thủ tục hành chính trên trang hành chính công.

2. Khó khăn:

- Văn bản pháp luật về thủ tục hành chính thường xuyên sửa đổi, bổ sung và nhân sự thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng ISO. Đồng thời khi thay đổi nhân sự, nhận thức của một số cán bộ, công chức mới đảm nhận công việc chưa sâu, còn lúng túng trong việc vận dụng, nhất là cách phát hiện những điểm chưa phù hợp hoặc nếu phát hiện được điểm không phù hợp thì không biết áp vào điểm nào của tiêu chuẩn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ISO ĐIỆN TỬ TẠI CƠ QUAN:

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan được đồng bộ; phần mềm một cửa liên thông tại UBND phường kết nối với phần mềm tác nghiệp chuyên ngành, cổng thông tin điện tử Thành phố và các thiết bị tra cứu phục vụ việc tra cứu hồ sơ của người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.

 - 100% văn bản (trừ văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan, cán bộ công chức đều được gửi bản điện tử và gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý.

- Đẩy mạnh việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính (Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng Thư điện tử 100%).

- Bên cạnh đó việc áp dụng thực hiện ISO điện tử tại phường vẫn còn hạn chế, phường đang đợi quận hướng dẫn và áp dụng đồng loạt ISO điện tử các phường trên địa bàn quận.

3. Kiến nghị:

- Mở các lớp đào tạo về kiến thức ISO 9001 cho các cán bộ, công chức; lớp chuyên đánh giá nội bộ ISO 9001.

- Có chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác ISO 9001.

- Văn phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thành phố cập nhật các thủ tục hành chính trên phần mềm đầy đủ, chính xác, kịp thời.

 

Nguồn: UBND phường

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

 

 [[1]] - Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường  Phú Hữu về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020;

      - Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu về việc ban hành áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

      - Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

      - Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu về việc thành lập Tổ đánh giá nội bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015;

 

# of Views: 2308