title

Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020
Friday, 10/04/2020, 05:56 AM
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND Quận 9 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2020.

Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

1.1. Tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu của Chương trình CCHC, xây dựng hình ảnh chính quyền quận phục vụ, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, với kết quả được định lượng thông qua 03 nội dung như sau:

- Cải thiện chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng khi đề nghị giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực xây dựng, kinh tế;

- Gia tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn;

- Nâng cao tỷ lệ người dân và tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị.

1.2. Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC. Người đứng đầu cơ quan phải có các giải pháp khuyến khích cán bộ, công chức (CBCC) tham mưu, sáng tạo và tiếp thu ý kiến của các tầng lớp Nhân dân.

1.3. Công tác CCHC phải gắn với các giải pháp cụ thể, có tính nhân rộng, áp dụng lâu dài, ứng dụng công nghệ thông tin.

1.4. Thực hiện đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử từ phường đến cấp trên.

1.5. Phấn đấu nâng cao chỉ số CCHC của quận (chỉ số Par Index) năm 2020 cao hơn so với năm 2019.

2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Về mức độ hài lòng của người dân và tổ chức

- Tỷ lệ khi giải quyết TTHC: trên 95%;

- 100% Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường thực hiện công khai mức độ hài lòng của người dân khi giải quyết TTHC.

2.2. Về tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từng lĩnh vực:

- Lĩnh vực nhà đất đạt 98% trở lên.

- Các lĩnh vực còn lại: đạt 100%;

2.3. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (phường), mức độ 4 ( Quận, Thành phố)

- Cố gắng phấn đấu số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: trên 30%

- Cố gắng hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: trên 30%.

- Hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố: 100% hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân quận được giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: từ 40% trở lên.

2.4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Tỷ lệ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả qua dịch vụ bưu chính công: 15%.

2.5. 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật).

2.6. 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.

2.7. Trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử; để xuất xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của CBCC trong thi hành công vụ.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020

Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Ủy ban nhân dân quận tiếp tục phát huy trách nhiệm và sự sáng tạo của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại quận, bao gồm các nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

1.1. Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC phường theo quy định mới và phù hợp với đặc thù yêu cầu công tác.

1.2. Trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC.

1.3. Triển khai công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC (chỉ số Par Index) của quận và phường đảm bảo tiến độ, thực chất; qua đó, đề ra các giải pháp cải thiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót, không để lặp lại những tồn tại, hạn chế của năm trước đó.

1.4. Chủ động phát hiện những mô hình, giải pháp sáng tạo trong CCHC để nhân rộng bằng nhiều hình thức như khảo sát, phát động các đợt thi đua cao điểm về CCHC.

1.5. Đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường.

1.6. Tham gia tập huấn sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý công tác CCHC do thành phố triển khai áp dụng từ quận đến phường.

1.7 Triển khai thực hiện đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch Tổng kết chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 – 2030.

2. Cải cách thể chế

2.1. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của phường. 

2.2. Công tác cải cách thể chế phải gắn liền với cải cách TTHC, đơn giản hóa TTHC.

2.3. Đánh giá tính khả thi các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên ban hành áp dụng cho phường để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

2.4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường.

3. Cải cách thủ tục hành chính

3.1. Đẩy mạnh thực hiện công bố, công khai, cập nhật, kiểm soát TTHC.

3.2. Đẩy mạnh rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC.

3.3. Nghiên cứu và đề ra các giải pháp để gia tăng số lượng TTHC đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo các chỉ tiêu của Kế hoạch.

3.4. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân phường với các phòng ban chuyên môn và các cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn quận trong phối hợp giải quyết TTHC.

3.5. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

3.6 Có các giải pháp khuyến khích người dân và tổ chức tham gia thực hiện giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra; trong đó tập trung vào các TTHC theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 do Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

3.7 Tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm soát quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức thực hiện TTHC; kiểm soát số lượng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; chấm dứt tình trạng người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, trả chi phí mà không được cung cấp hóa đơn, phiếu thu chính thức theo quy định.

3.8 Thực hiện nghiêm túc quy định về xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn; đánh giá nguyên nhân và có biện pháp quyết liệt khắc phục việc trễ hạn.

3.9 Xử lý kịp thời, dứt điểm với phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và công bố kết quả xử lý theo quy định; chủ động và phối hợp với các cơ quan liên quan, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

4.1. Tập trung thực hiện tốt công tác về kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy trong nội bộ cơ quan.

4.2. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 04 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCC theo quy định.

4.3. Tiếp tục triển khai và đánh giá hiệu quả thực hiện việc ủy quyền.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

5.1. Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CBCC; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu các giải pháp khuyến khích CBCC chủ động nâng cao trình độ; đảm bảo 100% cán bộ, công chức trong cơ quan đáp ứng các tiêu chuẩn về ngạch, chức danh, chức vụ.

5.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng, bố trí CBCC; đảm bảo 100% cơ quan có cơ cấu cán bộ, công chức theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

5.3. Tiếp tục triển khai và nghiên cứu cải tiến Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với CBCC trong cơ quan nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng cống hiến của CBCC.

5.4. Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất việc thực hiện Quy tắc ứng xử và thực thi công vụ của CBCC.

6. Cải cách tài chính công

6.1. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù về ngân sách - tài chính và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho CBCCVC theo Nghị quyết số 54/2017/QH14; tăng cường các biện pháp quản lý, bồi dưỡng nguồn thu.

6.2. Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tạo tiện lợi cho người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC. 

7. Hiện đại hóa nền hành chính

7.1. Thực hiện Đề án Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử.

7.2. Triển khai hiệu quả hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; kết nối với hệ thống một cửa, một cửa liên thông.

7.3. Thực hiện việc sử dụng chữ ký số, chứng thực điện tử trong gửi nhận văn bản điện tử, giải quyết TTHC; thực hiện Quy định về chế độ họp, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện.

7.4. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 và ISO điện tử.

7.5. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin. Nâng cao khả năng cảnh báo sớm, phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin.

8. Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức

8.1. Đẩy mạnh việc thu thập, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức khi thực hiện TTHC và sử dụng dịch vụ công; có giải pháp khuyến khích người dân tham gia đánh giá sự hài lòng, phấn đấu đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo yêu cầu.

8.2. Thường xuyên theo dõi định kỳ theo tuần, tháng kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân để kịp thời chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế.

8.3. Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhà đất, môi trường, hộ tịch.

8.4. Đối với CBCC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của phường phải thực hiện phương châm “ Làm việc có tâm, có trách nhiệm, niềm vui của cán bộ, công chức là khi thấy sự hài lòng của người dân trong cách phục vụ, thái độ, ứng xử và giải quyết TTHC ”.

9. Công tác truyền thông hỗ trợ công tác CCHC, cải cách TTHC

9.1. Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu thông tin về CCHC phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

9.2. Trang thông tin điện tử của phường phải có các chuyên mục dành riêng về công tác CCHC giới thiệu các mô hình, điển hình hay trong thực hiện CCHC.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường:

1.1. Trực tiếp chỉ đạo, quản lý, đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan, lĩnh vực mình phụ trách; chịu trách nhiệm về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2020 đảm bảo tiến độ và các chỉ tiêu đề ra.

1.2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện CCHC trong phạm vi quản lý của mình.

1.3. Lấy kết quả, hiệu quả, sáng tạo trong công tác CCHC để làm căn cứ, điều kiện bình xét thi đua, khen thưởng, xét hưởng thu nhập bình quân tăng thêm cho CBCC theo Nghị quyết số 54/2017/QH14. Chỉ xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu của Kế hoạch này.

1.4. Tham mưu Ủy ban nhân dân phường triển khai, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC theo lĩnh vực được giao, định kỳ báo cáo giải trình kết quả và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo quy định.

2. Phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn thuộc phạm vi phụ trách thực hiện các nội dung liên quan nêu trên.

3. Cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính:

- Tham mưu Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công khai việc niêm yết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

- Tham mưu Chủ tịch phường tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Tổ chức triển khai chế độ báo cáo của cơ quan các cấp.

- Thực hiện việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và ISO điện tử trong quản lý hành chính nhà nước, kiểm tra, đề xuất cung cấp các trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính.

4. Cán bộ Tư pháp phường: thực hiện cải cách thể chế, công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật góp phần hoàn thiện pháp luật đối với các lĩnh vực trọng tâm.

5. Cán bộ Kế toán phường: triển khai các văn bản có liên quan về Cải cách tài chính công; cân đối ngân sách, cải cách quản lý tài chính của cơ quan, bố trí kinh phí cho cơ quan thực hiện công tác CCHC theo quy định.

6. Cán bộ Văn hóa và Thông tin: phối hợp với cán bộ phụ trách công tác CCHC phường để cung cấp tài liệu thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC.

7. Bộ phận một cửa (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ) phường : hướng dẫn người dân và các tổ chức đánh giá sự hài lòng khi thực hiện TTHC, hoàn thành tốt công tác chuyên môn tránh trường hợp hồ sơ bị trể hẹn.

8. Mời Trưởng khối vận và cán bộ tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trực tiếp giám sát và tham gia thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp CCHC của phường.

9. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tham gia khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và Hội đồng nhân dân phường thực hiện giám sát việc triển khai công tác CCHC tại phường.

Nguồn: UBND phường

Mời tải về văn bản gốc đầy đủ chi tiết tại đây: 

# of Views: 216