DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC VIỆC LÀM (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - LĨNH VỰC HỘ TỊCH (14/01/2021)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG